top of page

İdare ve Vergi Hukuku [ONLİNE]


idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi

  • 1 sa
  • Analitik Hukuk Bürosu

Hizmet Açıklaması

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir. İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır. Analitik Hukuk Bürosu olarak, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerimizin hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca, İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları, Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları, İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları, İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları, Kamulaştırma ile ilgili davalar, Memur davaları, Öğrenci davaları, Karayolları Trafik Davaları, İdari sözleşmelerden doğan davalar, Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında vergisel yükümlülüğe ilişkin olarak İdarenin her türlü işlemine karşı yargı denetimi sayesinde bireyler hukuki güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulacağı belirtilmişse de; “Hukuk Devleti İlkesi”nin bir gereği olarak, Devletin de en önemli gelir kaynağı olan vergiyi, “vergide adalet”, “vergide eşitlik”, “vergide kanunilik” ve “vergide genellik” ilkelerine bağlı kalarak toplaması gereği tartışmasızdır. Verginin herkes için olması, uygulama alanının genişliği, vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması gibi nedenlerle özellikle son yıllarda Devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir.


Kişi Bilgileri

  • Çınar, 5003/3 Sk. No:3, Bornova/İzmir, Türkiye

    +905070593426

    av.mmuratdemir@gmail.com


bottom of page