top of page

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku.jpg

Kendine özgü kural ve kaideleri bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeniyle, idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi davalarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulde yapmış oldukları hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

 

İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır. Analitik Hukuk Bürosu olarak, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerimizin hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca,

 

İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,

 

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, 

 

İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,  

 

İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları, 

 

İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,  

 

Kamulaştırma ile ilgili davalar, 

 

Memur davaları, 

 

Öğrenci davaları, 

 

Karayolları Trafik Davaları, 

 

İdari sözleşmelerden doğan davalar,

 

Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 

Bunun yanında vergisel yükümlülüğe ilişkin olarak İdarenin her türlü işlemine karşı yargı denetimi sayesinde bireyler hukuki güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulacağı belirtilmişse de; “Hukuk Devleti İlkesi”nin bir gereği olarak, Devletin de en önemli gelir kaynağı olan vergiyi, “vergide adalet”, “vergide eşitlik”, “vergide kanunilik” ve “vergide genellik” ilkelerine bağlı kalarak toplaması gereği tartışmasızdır.

 

Verginin herkes için olması, uygulama alanının genişliği, vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması gibi nedenlerle özellikle son yıllarda Devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek Devleti zarara uğratırken, kimi zaman da Devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.

 

Tüm idari işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması ise, hata veya ihmal sonucu oluşan hukuka aykırı durumların düzeltilmesine olanak sağlamakta ve böylelikle hukuk devleti ilkesinin gereklerini yerine getirebilmektedir. Hukuk Büromuz, vergi hukuku alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla, Devlet ve mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede vergisel uyuşmazlıkların idari ve hukuki aşamada çözümü için yol göstermektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca;

 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü,

 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü,

 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,

 

Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,

 

Vergi suç ve cezaları,

 

Özelge başvuruları, 

 

Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık, 

 

Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık,

 

Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 

Vergi hukukunun ve dolayısıyla mevzuatının yapısı ve usulü dikkate alınarak, alanında uzman hukukçulardan oluşturulan vergi hukuku departmanımız, müvekkillere teknik, kapsamlı ve doğru hizmeti en kısa sürede verme amacıyla hareket ederek müvekkil memnuniyetini sağlamaktadır.

bottom of page