top of page

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

İLETİŞİM

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ilgili kişilerin Analitik Hukuk tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Analitik Hukuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Analitik Hukuk, www.analitikhukuk.com internet sitesi “Randevu Sistemi ve İletişim” kısmında yer alan form aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, ad soyadınız (kimlik) ve e-posta adresiniz (iletişim) oluşan kişisel verinizi işlemektedir.

Analitik Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, belirttiğiniz görüş ve talepler doğrultusunda sizinle iletişim kurulması, taleplerinizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

“www.analitikhukuk.com/” uzantısı ile başlayan tüm alanlarda yer alan formun “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında belirttiğiniz hususların da kişisel veri içermesi halinde söz konusu kişisel veriler de Analitik Hukuk tarafından yukarıdaki amaçla işlenecektir. “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında üçüncü kişilere ait kişisel verilere yer vermeniz durumunda, işbu kişisel verileri ilgili kişiler nezdinde hukuki yükümlülüklerinizi yerine getirerek paylaştığınız kabul edilecektir. “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında, tarafınıza veya üçüncü kişiye ait, Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Analitik Hukuk, paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile iç raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.analitikhukuk.com internet sitesindeki tüm bölümlerinde yer verilen iletişim formunun Sizler tarafından doldurulması suretiyle elektronik olarak elde edilmektedir. Analitik Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) sözleşmenin kurulması veya ifası, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Analitik Hukuk Bürosu'nun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Analitik Hukuk tarafından, ad soyadınız ve e-posta adresinizden oluşan kişisel veriniz ve bulunması halinde, “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi av.mmuratdemir@gmail.com aracılığı ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Üye Olmak

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ilgili kişilerin Analitik Hukuk tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Analitik Hukuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Analitik Hukuk, www.analitikhukuk.com internet sitesi aracılığıyla mevzuat güncellemelerinden haberdar olmak amacıyla kaydolmanız halinde, bu süreç kapsamında, e-posta adresinizden oluşan iletişim kategorisine ait kişisel verinizi işlemektedir.

Analitik Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerdeki gelişmeler, hukuki bilgilendirmeler ve Analitik Hukuk Bürosu'nun güncel yayınlarının paylaşılması için sizinle iletişime geçmek amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.analitikhukuk.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Analitik Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sözleşmenin kurulması, mevzuat güncellemelerinden haberdar olunabilmesi amacıyla iletişime geçilmesi ve Analitik Hukuk meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Analitik Hukuk tarafından, e-posta adresinizden oluşan kişisel veriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi av.mmuratdemir@gmail.com aracılığı ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Randevu Almak

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ilgili kişilerin Analitik Hukuk tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Analitik Hukuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Analitik Hukuk, www.analitikhukuk.com internet sitesinde yer alan randevu sisteminde formunu doldurmanız halinde, randevu başvurunuz kapsamında, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve özgeçmişinizden oluşan kimlik, iletişim ve özlük kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.

Tarafımıza ilettiğiniz geçmiş bilgileriniz ve özlük bilgileriniz Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Formunuzda özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Analitik Hukuk özgeçmişinizde yer alması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Analitik Hukuk, belirtilen kişisel verilerinizi, başvuru formunda randevu saatinizin ve şeklinin belirlenmesi amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.analitikhukuk.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Analitik Hukuk Bürosu, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, müvekkil ve avukat arasında sözleşmesinin kurulması, randevu sürecinin yürütülmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Analitik Hukuk Bürosu'nun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Analitik Hukuk tarafından, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve özgeçmişinizden oluşan kişisel veriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi av.mmuratdemir@gmail.com aracılığı ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.​

bottom of page